Matúšova zem Matúšova zem
Matúšova zem
Oblastná organizácia
cestovného ruchu
Matúšova zem
Mátyusföld
rozšírené vyhľadávanie

Pozvánka na 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante

Kedy: 2. 7. 2024 14:00

Kde: Veľká zasadačka - medziposchodie mestského úradu v Galante

Pozvánka na 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante 1

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Galanta Mgr. Peter Kolek 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 2. júla 2024 o 14,00hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta.

Typ akcie: ostatné (zasadanie zastupiteľstva, zasadanie zastupiteľstva, zasadanie zastupiteľstva, zasadanie zastupiteľstva)

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zmena Prílohy k VZN mesta Galanta č. 08/2020 o určení školských obvodov pre základné školy mesta Galanta a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má mesto Galanta uzatvorenú dohodu
 5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Galanta, Návrh na zrušenie VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Galanta č. 47/2009 v znení neskorších zmien a doplnkov
 6. Poslanecký návrh VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 7. Návrh na prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Galanta na aktivity v oblasti životného prostredia na rok 2024 - 2. kolo
 8. Návrh na úpravu rozpočtu XXXVIII. ročníka Galantských trhov
 9. Návrhy na úpravu rozpočtov
  1. Návrh na III. úpravu TsMG
  2. Návrh na III. úpravu rozpočtu MsKS na rok 2024
  3. Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2024  
 10. Návrh na zmenu postupu obstarávania nového Územného plánu mesta Galanta
 11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena:
  1. Evmana, s.r.o
  2. Skytoll, a.s.
  3. GAWEST s.r.o
  4. Ľubomír Fortuník
  5. Imrich Podobek a Beáta Podobeková
  6. Daniel Vašák, Marián Vašák
  7. Ladislav Sebők
  8. Západoslovenská distribučná, a.s.
 12. Návrh na odkúpenie administratívnej budovy od Slovenskej autobusovej dopravy Dunajská Streda, a.s.
 13. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov na ul. Hlavná č. 944, Galanta – Juraj Horváth (cukráreň/prevádzka rýchleho občerstvenia)
 14. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy  – TAVERNA, malé stavebno-výrobné družstvo
 15. Darovanie SMART autobusovej zastávky do majetku mesta
 16. Návrh na prevod majetku a správy objektu „ Evakuačný výťah, Patria – Domov dôchodcov v Galante“
 17. Návrh dodatku č. 2 k Pravidlám poskytovania finančného príspevku na stravovanie obyvateľov mesta Galanta
 18. Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2023 -2026 – vyhodnotenie za rok 2023
 19. Vyhodnotenie Zásad pre vydávanie povolenia na prideľovanie vyhradených parkovacích miest na území mesta Galanta v znení Dodatku č. 1
 20. Žiadosť o odpísanie pohľadávok zariadenia Patria-Domov dôchodcov v Galante
 21. Návrh zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie II. polroka 2024
 22. Návrh na zriadenie dočasnej poradnej komisie
 23. Návrh na menovanie člena Komisie športu, mládeže a TV pri MsZ v Galante
 24. Informatívna správa o založení Parlamentu mládeže mesta Galanta
 25. Interpelácie
 26. Záver

Celé znenie pozvánky a materiály na stiahnutie sú k dispozícii na stránke Pozvánka na 20. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante - 02.07.2024 - Oficiálne stránky mesta Galanta

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Veľká zasadačka - medziposchodie mestského úradu v Galante, Galanta

Organizátor

Mesto Galanta
Zdroj: Obec Galanta
Dátum vloženia: 26. 6. 2024 8:34
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 6. 2024 8:37
Autor: Mesto Galanta

Adresa

Hlavná ul. 1006/18
924 01  Galanta
Email: riaditel@matusovazem.eu

Ako sa k nám dostanete?

 

Smart info

Služba Galileo Smart Info nám umožňuje s vami komunikovať prostredníctvom SMS a e-mailov.

  Prihláste sa na odber noviniek